Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2014

sacrilege
3674 0b2e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaine aine
sacrilege
1179 56d7 390
Reposted frompuzzledbypeople puzzledbypeople viaaine aine

March 08 2011

sacrilege
Upodabniamy się do tych, z którymi walczymy. Jak kanibale, którzy zjadają kawałek ciała przeciwnika, aby wchłonąć w siebie jego odwagę.
— William Wharton

December 15 2010

sacrilege
Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą.
To Ty dajesz im tę możliwość.
— Anthony De Mello
Reposted byacmargonielegalnannasunrise

December 06 2010

sacrilege
  "Nigdy nie jest za późno, by stać się tym,
   kim mogliśmy się stać."
— George Eliot

November 13 2010

sacrilege
Dajesz kostkę, a wezmą całą tabliczkę
— Luz del Abismo

November 11 2010

sacrilege

Petycja w sprawie kieleckiego schroniska dla zwierząt

Wszystkich bardzo proszę o podpisanie się pod petycją. Razem możemy pomóc tym niewinnym zwierzakom!
Reposted bygriber griber

November 10 2010

sacrilege
1633 ffab 390
Reposted byMrPolemau5yworwortales-of-a-librarianvictorian

November 05 2010

sacrilege
sacrilege
7079 9dc0 390
Is there demand for an Animal Stacking soup?
Reposted frommondkroete mondkroete viawolf wolf
sacrilege
sacrilege
3185 e9dc 390
Reposted fromclarice clarice viasamael samael

November 04 2010

sacrilege
9148 70bb 390
sacrilege
2178 37c1 390
Reposted byaem7 aem7
6710 f12d 390
Reposted fromhirop44 hirop44 viawolf wolf
sacrilege
2305 6cee 390
Reposted fromginkgo ginkgo viawolf wolf
sacrilege
Reposted fromskywriter skywriter viawolf wolf
sacrilege
2152 4dc9 390
Reposted fromnevermind nevermind viawolf wolf

November 03 2010

sacrilege
sacrilege
*.* 
Reposted fromfraufledermaus fraufledermaus viakaerion kaerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl